Klíčovou činností TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

Novinky
battery rack battery storage bess

Výzvy a řešení při recyklaci bateriových úložišť

BESS jsou klíčové technologie pro přechod na obnovitelné zdroje energie, protože umožňují ukládání přebytečné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, jako je slunce a vítr, na pozdější využití. Nicméně s rostoucím nasazením těchto systémů roste i potřeba jejich udržitelné recyklace na konci jejich životnosti.

Výzvy při recyklaci BESS

 1. Vysoká heterogenita a komplexnost: BESS často využívají různé typy baterií, včetně lithiových-iontových, olověných a dalších. Každý typ vyžaduje specifický recyklační proces, což zvyšuje složitost a náklady na recyklaci.
 2. Bezpečnostní rizika Lithiové-iontové baterie, které se běžně používají v BESS, mohou být náchylné k tepelnému úniku a požárům, což představuje významné bezpečnostní riziko při recyklaci.
 3. Logistické výzvy: Velké a těžké baterie z BESS představují logistické výzvy, pokud jde o jejich bezpečnou manipulaci a dopravu do recyklačních center.
 4. Omezená infrastruktura: Navzdory zvýšenému dopytu po recyklaci baterií je recyklační infrastruktura často nedostatečná, což může vést k zpožděním a vyšším nákladům.

Řešení a inovace

 1. Pokročilé recyklační technologie: Vývoj nových technologií, jako jsou hydrometalurgické a pyrometalurgické metody, může zlepšit účinnost recyklace a zvýšit ziskovost získávání cenných materiálů z použitých baterií.
 2. Design pro recyklaci: Vývoj baterií s ohledem na jejich budoucí recyklaci může usnadnit demontáž a separaci materiálů, čímž se snižují náklady a zvyšuje efektivita recyklace.
 3. Regulační iniciativy a politiky: Vytvoření silných regulačních rámců a stimulů, včetně rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR), může podpořit investice do recyklační infrastruktury a technologií.
 4. Mezinárodní spolupráce: Spolupráce mezi zeměmi, výrobci a recyklačními společnostmi na sdílení osvědčených postupů a technologií může urychlit pokrok v recyklaci BESS.

Koláčový graf – představuje rozdělení materiálů získaných z recyklace BESS, včetně kobaltu, lithia, niklu, ostatních kovů a nekovových materiálů. Tento graf poskytuje přehled o relativní důležitosti jednotlivých materiálů, které se získávají z recyklovaných baterií.

Rozvoj recyklačních hubů

Vytvoření regionálních recyklačních center, tzv. „hubů“, které by se specializovaly na různé typy baterií používaných v BESS, by mohlo celý proces zefektivnit. Tyto huby by umožňovaly lepší logistiku a specializovanou recyklaci pro konkrétní materiály, což by vedlo k vyšší účinnosti a snižování nákladů.

Výzkum a vývoj nových materiálů

Investice do výzkumu a vývoje nových materiálů, které by byly snadněji recyklovatelné a zároveň zachovávaly nebo dokonce překonávaly výkon současných baterií, jsou klíčové. Příkladem může být vývoj lithium-iontových baterií s pevným elektrolytem, které nabízejí nejen vyšší bezpečnost, ale také lepší možnosti recyklace.

Zlepšení sběru a třídění

Efektivnější sběr a třídění použitých baterií může výrazně zvýšit množství materiálu dostupného pro recyklaci. Digitalizace sběrového procesu, využití chytrých kontejnerů a senzorů k monitorování stavu a plnosti sběrných míst může pomoci zvýšit míru sběru a kvalitu tříděných materiálů.

Spolupráce s výrobci

Zapojení výrobců baterií a BESS do celého životního cyklu produktu, od návrhu po recyklaci, je nezbytné. Iniciativy jako rozšířená odpovědnost výrobců (EPR) nejen podporují vývoj více recyklovatelných produktů, ale také zajišťují finanční a logistické zdroje potřebné k zajištění efektivního sběru a recyklace.

Podpora ze strany vlády

Vládní politiky a finanční stimuly hrají klíčovou roli v podpoře recyklace baterií z BESS. Vlády mohou přispět prostřednictvím dotací na výzkum a vývoj, snížení daní pro recyklační společnosti, nebo zavedením přísnějších předpisů týkajících se recyklace a likvidace baterií.

Iniciativy zaměřené na zvýšení účinnosti recyklace

 • Vytvoření standardizovaných protokolů pro recyklaci: Unifikace postupů a technik recyklace na mezinárodní úrovni by mohla usnadnit výměnu osvědčených postupů a zefektivnit recyklační procesy.
 • Rozvoj trhů pro recyklované materiály: Zvýšení poptávky po recyklovaných materiálech z baterií by mohlo podpořit vývoj trhů a ekonomickou životaschopnost recyklace. To by mohlo zahrnovat vytváření nových aplikací a produktů, které efektivně využívají recyklované materiály.
 • Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem: Spolupráce mezi vládami, výrobci baterií a recyklačními společnostmi může urychlit vývoj a implementaci inovativních recyklačních řešení a infrastruktury.

Recyklace systémů pro ukládání energie v bateriích představuje klíčovou výzvu na cestě k udržitelné budoucnosti. Ačkoliv existují významné překážky, vývoj nových technologií, politická opatření a mezinárodní spolupráce otevírají cestu k efektivnějším a ekonomicky výhodnějším řešením. Tyto kroky jsou nezbytné nejen pro minimalizaci environmentálního dopadu, ale také pro zajištění udržitelné budoucnosti energetických systémů.

Radarový graf – zobrazuje procentuální efektivitu jednotlivých kroků recyklačního procesu, jako jsou sběr a logistika, třídění, mechanické zpracování, chemické zpracování a výroba nových produktů. Tento graf ukazuje, které aspekty recyklace jsou nejefektivnější a na kterých oblastech je potřeba se zaměřit pro zlepšení.

Zanechat komentář

cs_CZ
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru