Kľúčovou činnosťou TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

Novinky
battery rack battery storage bess

Výzvy a riešenia pri recyklácii bateriových úložísk

BESS sú kľúčovou technológiou pre prechod na obnoviteľné zdroje energie, keďže umožňujú ukladanie prebytočnej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, ako je slnko a vietor, na neskoršie využitie. Avšak s rastúcim nasadením týchto systémov sa zvyšuje aj potreba ich udržateľnej recyklácie na konci ich životnosti.

Výzvy pri recyklácii BESS

 1. Vysoká heterogenita a komplexnosť: BESS často využívajú rôzne typy baterií, vrátane lítium-iónových, olovených, a iných. Každý typ vyžaduje špecifický recyklačný proces, čo zvyšuje komplexnosť a náklady na recykláciu.
 2. Bezpečnostné riziká: Lítium-iónové batérie, ktoré sú bežne používané v BESS, môžu byť náchylné na tepelné vybehnutie a požiare, čo predstavuje významné bezpečnostné riziko pri recyklácii.
 3. Logistické výzvy: Veľké a ťažké batérie z BESS predstavujú logistické výzvy, pokiaľ ide o ich bezpečnú manipuláciu a transport na recyklačné strediská.
 4. Obmedzená infraštruktúra: Napriek zvýšenému dopytu po recyklácii baterií je recyklačná infraštruktúra často nedostatočná, čo môže viesť k zdržaniam a vyšším nákladom.

Riešenia a inovácie

 1. Pokročilé recyklačné technológie: Vývoj nových technológií, ako sú hydrometalurgické a pyrometalurgické metódy, môže zlepšiť účinnosť recyklácie a zvýšiť ziskovosť získavania cenných materiálov z použitých batérií.
 2. Dizajn pre recykláciu: Vývoj batérií s ohľadom na ich budúcu recykláciu môže uľahčiť demontáž a separáciu materiálov, čím sa znižujú náklady a zvyšuje efektivita recyklácie.
 3. Regulačné iniciatívy a politiky: Vytvorenie silných regulačných rámcov a stimulov, vrátane rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR), môže podporiť investície do recyklačnej infraštruktúry a technológií.
 4. Medzinárodná spolupráca: Spolupráca medzi krajinami, výrobcami a recyklačnými spoločnosťami na zdieľaní osvedčených postupov a technológií môže urýchliť pokrok v oblasti recyklácie BESS.

Koláčový graf – predstavuje rozdelenie materiálov získaných z recyklácie BESS, vrátane kobaltu, lítia, niklu, ostatných kovov, a nekovových materiálov. Tento graf poskytuje prehľad o relatívnej dôležitosti jednotlivých materiálov, ktoré sa získavajú z recyklovaných batérií.

Rozvoj recyklačných hubov

Vytvorenie regionálnych recyklačných centier, tzv. „hubov“, ktoré by sa špecializovali na rôzne typy batérií používaných v BESS, by mohlo zefektívniť celý proces. Tieto huby by umožňovali lepšiu logistiku a špecializovanú recykláciu pre konkrétne materiály, čo by viedlo k vyššej účinnosti a znižovaniu nákladov.

Výskum a vývoj nových materiálov

Investície do výskumu a vývoja nových materiálov, ktoré by boli ľahšie recyklovateľné a zároveň zachovávali alebo dokonca prekonávali výkon súčasných batérií, sú kľúčové. Príkladom môže byť vývoj lítium-iónových batérií s pevným elektrolytom, ktoré ponúkajú nielen vyššiu bezpečnosť, ale aj lepšie možnosti recyklácie.

Zlepšenie zberu a triedenia

Efektívnejší zber a triedenie použitých batérií môže výrazne zvýšiť množstvo materiálu dostupného pre recykláciu. Digitalizácia procesu zberu, využitie inteligentných kontajnerov a senzorov na monitorovanie stavu a plnosti zberných miest môže pomôcť zvýšiť mieru zberu a kvalitu triedených materiálov.

Spolupráca s výrobcami

Zapojenie výrobcov batérií a BESS do celého životného cyklu produktu, od dizajnu po recykláciu, je nevyhnutné. Iniciatívy ako rozšírená zodpovednosť výrobcov (EPR) nie len že podporujú vývoj recyklovateľnejších produktov, ale tiež zabezpečujú finančné a logistické zdroje potrebné na zabezpečenie efektívneho zberu a recyklácie.

Podpora zo strany vlád

Vládne politiky a finančné stimuly hrajú kľúčovú úlohu v podpore recyklácie batérií z BESS. Vlády môžu prispieť prostredníctvom dotácií na výskum a vývoj, znižovania daní pre recyklačné spoločnosti, alebo zavedením prísnejších predpisov týkajúcich sa recyklácie a likvidácie batérií.

Iniciatívy zamerané na zvýšenie účinnosti recyklácie

 • Vytvorenie štandardizovaných protokolov pre recykláciu: Unifikácia postupov a techník recyklácie na medzinárodnej úrovni by mohla uľahčiť výmenu osvedčených postupov a zefektívniť recyklačné procesy.
 • Rozvoj trhov pre recyklované materiály: Zvýšenie dopytu po recyklovaných materiáloch z batérií by mohlo podporiť vývoj trhov a ekonomickú životaschopnosť recyklácie. To by mohlo zahŕňať vytvorenie nových aplikácií a produktov, ktoré efektívne využívajú recyklované materiály.
 • Partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom: Spolupráca medzi vládami, výrobcami batérií a recyklačnými spoločnosťami môže urýchliť vývoj a implementáciu inovatívnych recyklačných riešení a infraštruktúr.

Recyklácia batériových energetických skladovacích systémov predstavuje kľúčovú výzvu na ceste k udržateľnej budúcnosti. Zatiaľ čo existujú významné prekážky, rozvoj nových technológií, politické opatrenia a medzinárodná spolupráca otvárajú cestu k efektívnejším a ekonomicky výhodnejším riešeniam. Tieto kroky sú nevyhnutné nielen pre minimalizáciu environmentálneho dopadu, ale aj pre zabezpečenie udržateľnej budúcnosti energetických systémov.

Radarový graf – zobrazuje percentuálnu efektivitu jednotlivých krokov recyklačného procesu, ako sú zber a logistika, triedenie, mechanické spracovanie, chemické spracovanie, a výroba nových produktov. Tento graf ukazuje, ktoré aspekty recyklácie sú najefektívnejšie a na ktorých oblastiach je potrebné sa zameriavať pre zlepšenie.

Zanechať komentár

sk_SK
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner