Klíčovou činností TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

Všeobecné obchodní podmínky TESLA Battery Storage SK a.s.

Článek I.
Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TESLA Battery Storage SK a.s. (dále jen „VOP“) se za podmínky podle bodu 1.2 vztahují na všechny smlouvy (dále jen „Smlouva“), na základě kterých se TESLA Battery Storage SK a.s. (dále jen „Zhotovitel“) zavazuje vykonat pro svého zákazníka (dále jen „Objednavatel“) dílo. Dílem se rozumí vytvoření různých druhů škálovatelných bateriových systémů (dále jen „Zařízení“).

1.2 Tyto VOP se vztahují pouze na ty Smlouvy, které výslovně odkazují na tyto VOP. Obsah Smlouvy je vždy určen na základě cenové nabídky vypracované Zhotovitelem a přijaté Objednavatelem.

Článek II.
Provedení Díla

2.1 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Dílo považováno za provedené ve chvíli, kdy bude Zařízení Zhotovitelem nainstalováno v místě určení. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, dopravu do místa určení zajišťuje Zhotovitel.

2.2 Datem zdanitelného plnění je den převzetí zařízení zákazníkem a podpisu přejímacího protokolu Zařízení na dohodnutém místě určení.

2.3 Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Objednávatele:
a) pokud dopravu Zařízení k Objednávateli zajišťuje Zhotovitel, dnem přistavení dopravního prostředku se Zařízením na dohodnutém místě určení
b) pokud si dopravu Zařízení k sobě zajišťuje sám Objednávatel, den, kdy bude Zařízení v provozovně Zhotovitele připraveno na naložení na dopravní prostředek Objednávatele.

2.4 Zařízení je jedinečným zařízením vyrobeným přesně podle požadavků Objednávatele a odpovídá jeho specifickým potřebám. Právě z tohoto důvodu se před jeho dokončením může u Zhotovitele uskutečnit jeho předpřejímka. Na ní má Objednávatel možnost průběžně kontrolovat vykonávání Díla a navrhnout případné úpravy Zařízení. Pokud se smluvní strany dohodnou na předpřejímce Zařízení, tato se uskuteční vždy u Zhotovitele. Objednávatel je povinen zajistit přítomnost dostatečného množství svého personálu potřebného k provedení předpřejímky Zařízení. Objednávatel je povinen zajistit na předpřejímku ve stanoveném čase a množství Zhotovitelem vzorky všech komponent a materiálu, které má Zařízení zpracovávat (aby bylo možné reálně otestovat funkčnost Zařízení).

2.5 Vlastnické právo k Zařízení přechází na Objednávatele až momentem úplného zaplacení ceny díla.

2.6 Zhotovitel je oprávněn požadovat od Objednávatele písemné potvrzení o dokončení té které dohodnuté etapy provádění Díla (například, ale ne výlučně, protokol o provedení předpřejímky, přejímací protokol po instalaci Zařízení a podobně). Formu potvrzení stanovuje Zhotovitel.

Článek III.
Cena díla

3.1 Cena díla pokrývá náklady na splnění všech povinností Zhotovitele stanovených Smlouvou. Pokud je tedy například Zhotovitel povinen zajistit dopravu Zařízení do místa určení, cena pokrývá i náklady na jeho balení a tuto dopravu. Celní poplatky a další náklady, které je třeba vynaložit v přímé souvislosti s převozem Zařízení přes hranici celního území, však vždy hradí Objednávatel.

3.2 Pokud není dohodnuto jinak, je lhůta pro zaplacení ceny díla 30 dní od data zdanitelného plnění podle bodu 2.2.

3.3 K ceně Díla se připočte daň z přidané hodnoty (DPH).

3.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit cenu uvedenou v cenové nabídce, na základě které byla uzavřena Smlouva, pokud dojde ke změně ceny na základě změny cen vstupů potřebných pro výrobu Zařízení a tyto změny nemůže Zhotovitel ovlivnit. Za změny, které nemůže Zhotovitel ovlivnit, se považuje zvýšení vstupních cen komponent použitých při realizaci Zařízení o více než 5% od data přijetí cenové nabídky do momentu jejich skutečné objednávky od subdodavatele Zhotovitele. V tomto případě bude celková cena Zařízení zvýšena o zvýšení cen komponent. V případě zvýšení cen komponent bude Objednávatel vždy bezprostředně informován Zhotovitelem o ceně vstupů v době přijetí cenové nabídky a o ceně vstupů v době jejich skutečné objednávky od subdodavatele.

Článek IV.
Spolupráce objednávatele

4.1 Kromě povinností výslovně dohodnutých ve Smlouvě je Objednávatel povinen poskytnout Zhotoviteli i veškerou další spolupráci potřebnou k provedení Díla. Pokud Objednávatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou spolupráci ani do 15 dní od písemné výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Právo Objednávatele odstoupit od Smlouvy v jiných zákonně stanovených případech tím není dotčeno.

4.2 V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy je Objednávatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny Díla (tj. ceny bez daně z přidané hodnoty). Se souhlasem Zhotovitele je možné dohodnout i jinak, pokud Zhotovitel neprovedl všechny náklady uvažované ve Smlouvě pro dokončení Díla, zejména v případě, že Objednávatel odstoupí od Smlouvy před dokončením Díla. Pro vyloučení pochybností uvedli smluvní strany, že každá z nich považuje smluvní pokutu ve stanovené výši za spravedlivou a v souladu s dobrými mravy a zásadou poctivého obchodního styku. Ke zdůraznění uvedli smluvní strany, že Zařízení je jedinečným zařízením vyrobeným přesně podle požadavků Objednávatele a odpovídajícím jeho specifickým potřebám. Proto není možný další prodej Zařízení třetí osobě ani jeho jiné využití. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy však může Objednávatel požadovat vydání části Zařízení, která byla dokončena před odstoupením; s tím spojené náklady nese Objednávatel.

4.3 Termíny pro provedení Díla a další termíny, které je Zhotovitel povinen dodržovat během provádění Díla, neskončí během zpoždění Objednávatele při poskytování spolupráce, kterou je Objednávatele povinen poskytnout Zhotoviteli.

Článek V.
Odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Zařízení v okamžiku provedení Díla, a za vady, které se vyskytnou během záruční doby (pokud byla dohodnuta). Záruční doba pro zařízení je 12 měsíců, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
5.2 Objednatel je povinen oznámit vadu Zhotoviteli písemně a přesně specifikovat rozsah a povahu vady. Nároky Objednatele na vady zaniknou, pokud vada není nahlášena předepsaným způsobem do deseti dnů ode dne, kdy by se Objednatel mohl s náležitou odbornou péčí dozvědět o vadě. V případě písemného oznámení vady během záruční doby v pracovní době od 7:00 do 17:00 hodin zaručujeme zahájení vyřizování reklamace do 24 hodin následujícího pracovního dne.

5.3 Způsob a lhůta pro uspokojení nároků z vad bude stanovena Zhotovitelem tak, aby byla v souladu s povahou vady a v souladu se zásadou poctivého obchodního styku.

Článek VI.
Duševní vlastnictví

6.1 Všechna práva duševního vlastnictví k Zařízení, včetně jeho softwarového vybavení, plánů, výkresů, výrobních postupů a dalšího majetku, který je součástí Zařízení a může být předmětem práv duševního vlastnictví (dále společně označováno jako 'Duševní vlastnictví související s Zařízením'), patří Objednateli.

6.2 Objednatel je oprávněn využívat Duševní vlastnictví související s Zařízením pouze v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Zařízení. Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností strany výslovně uvedou, že Objednatel není oprávněn vytvářet repliky Zařízení nebo jakéhokoli jeho části, vytvářet kopie jeho softwarového vybavení, plánů a výkresů a nesmí dávat k dispozici Zařízení, žádnou jeho část, jeho softwarové vybavení, plány a výkresy třetím stranám.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

7.1 Ustanovení Smlouvy a těchto OP mají přednost před ustanoveními obdobných všeobecných obchodních podmínek Objednatele. Dohodnutí smluvních stran obsažená v cenové nabídce podle bodu 1.2 mají přednost před těmito OP.

7.2 Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu porušením svých povinností, je povinna ji nahradit v plném rozsahu, i když plnění porušené povinnosti je zajištěno smluvní pokutou.

7.3 Odstoupení od této smlouvy se, kromě případů výslovně stanovených zákonem, nevztahuje na ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a duševního vlastnictví souvisejícího s zařízením.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy, stejně jako všechny informace poskytnuté při jejím uzavření a plnění, jsou důvěrnými informacemi.

7.5: "Právní vztahy smluvních stran se řídí právním řádem Slovenské republiky, s výjimkou jeho kolizních ustanovení." 7.6: "Pravomoc ke řešení sporů smluvních stran mají soudy Slovenské republiky.

 

Dohledový orgán

Inspektorát SOI

 se sídlem v Bratislavě 

pro Bratislavský kraj

 Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 Oddělení vykonávání dohledu

 +421 2 5827 2172 – 3; +421 2 5827 2106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

 

cs_CZ
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru