Klíčovou činností TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

I. Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře pro dodání služeb, nebo uvedením své e-mailové adresy pro získání konkrétních informací do pole pro to určeného uživatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: "GDPR"). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě určitého identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce nebo zasílání informací na základě e-mailu se souhlasem klienta jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení žádosti nebo objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních informací a další marketingové aktivity. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy využívá služby subdodavatelů, zejména poskytovatelů e-mailových služeb (osobní údaje mohou být uloženy ve třetích zemích) a poskytovatelů webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, podle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového a softwarového perimetru a nese tedy vůči uživateli přímou odpovědnost za jakékoli narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel uchovává osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR, případně omezení zpracování podle článku 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 odst. 1 písm. a), c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel není povinen poskytovat osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je však nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Poskytovatel neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

1.12 Souhlasí s používáním svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních nabídek, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů od poskytovatele a třetích stran, nikoliv však častěji než 1x týdně, a zároveň prohlašuje, že zasílání informací podle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu, jelikož uživatel s zasíláním informací podle bodu 1.11.1 výslovně souhlasí. Souhlas podle tohoto odstavce může uživatel kdykoliv písemně odvolat na sales@teslaeh.eu.

1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
Nezbytné cookies – Cookies nezbytně potřebné pro zajištění chodu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není potřebný souhlas.
Analytické a marketingové cookies – pro použití ostatních souborů cookies je potřebný souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány hlavně pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a vylepšovat naše služby.

1.12.1 Konkrétně používáme cookies:
Nezbytné Cookies
Analytické Cookies
Marketingové soubory cookie

Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům poskytovatele.

K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby poskytovatele a subdodavatelů podle článku 2.8 těchto podmínek, které budou mít od poskytovatele stanovené podmínky a rozsah zpracování údajů, a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jedinečným identifikátorem.

Oprávněné osoby poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k poskytovateli.

Poskytovatel bude uživateli pomáhat prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, při plnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajištění souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to s ohledem na povahu zpracování a informace, které má poskytovatel k dispozici.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tyto podmínky nabývají účinnosti uplynutím doby uvedené v článku 1.6 těchto podmínek.

2.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře nebo zadaním své e-mailové adresy, na kterou žádá zaslat informace. Tím uživatel potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, vyjadřuje k nim svůj souhlas a akceptuje je v celém rozsahu.

2.3 Poskytovatel má právo tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen novou verzi podmínek bez zbytečného odkladu zveřejnit na svých webových stránkách nebo případně zaslat novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu.

2.4. Kontaktní údaje poskytovatele týkající se těchto podmínek: +421911101073, sales@teslaeh.eu

2.5 Vztahy, které těmito podmínkami výslovně nejsou upraveny, se řídí GDPR a právním řádem Slovenské republiky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti k 31. lednu 2024

www.teslaestorage.eu

 

cs_CZ
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru