Kľúčovou činnosťou TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

Všeobecné obchodné podmienky TESLA Battery Storage SK a.s.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky TESLA Battery Storage SK a.s.(ďalej len „VOP“) sa za podmienky podľa bodu 1.2 vzťahujú na všetky zmluvy (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorých sa TESLA Battery Storage SK a.s. (ďalej len „Zhotoviteľ“) zaviaže vykonať pre svojho zákazníka (ďalej len „Objednávateľ“) dielo. Dielom sa rozumie zhotovenie rôznych druhov škálovateľných batériových systémov (ďalej len „Zariadenie“).

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú len na tie Zmluvy, ktoré na tieto VOP výslovne odkazujú. Obsah Zmluvy je určený vždy na základe cenovej ponuky vypracovanej Zhotoviteľom a prijatej Objednávateľom.

Článok II.
Vykonanie Diela

2.1 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je Dielo vykonané momentom, kedy bude Zariadenie Zhotoviteľom inštalované v mieste určenia. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, prepravu do miesta určenia zabezpečuje Zhotoviteľ.

2.2 Dátumom zdaniteľného plnenia je deň prebratia zariadenia zákazníkom a podpisu preberacieho protokolu Zariadenia v dohodnutom mieste určenia.

2.3 Nebezpečenstvo škody na Zariadení prechádza na Objednávateľa:
a) ak prepravu Zariadenia k Objednávateľovi zabezpečuje Zhotoviteľ, dňom pristavenia dopravného prostriedku so Zariadením v dohodnutom mieste určenia a
b) ak si prepravu Zariadenia k sebe zabezpečuje sám Objednávateľ, deň, kedy bude Zariadenie v prevádzkarni Zhotoviteľa pripravené na naloženie na dopravný prostriedok Objednávateľa.

2.4 Zariadenie je jedinečným zariadením vyrobeným presne podľa požiadaviek Objednávateľa a zodpovedá jeho špecifickým potrebám. Práve z tohto dôvodu sa pred jeho dokončením môže u Zhotoviteľa uskutočniť jeho predprebierka. Na nej má Objednávateľ možnosť priebežne skontrolovať vykonávanie Diela a navrhnúť prípadné úpravy Zariadenia. Ak sa zmluvné strany dohodnú na predprebierke Zariadenia, táto sa uskutoční vždy u Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť dostatočného množstva svojho personálu potrebného na vykonanie predprebierky Zariadenia. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na predprebierku v Zhotoviteľom stanovenom čase a množstve vzorky všetkých komponentov a materiálu, ktoré má Zariadenie spracúvať (aby bolo možné reálne odskúšať funkčnosť Zariadenia).

2.5 Vlastnícke právo k Zariadeniu prechádza na Objednávateľa až momentom úplného zaplatenia ceny diela.

2.6 Zhotoviteľ je oprávnený od Objednávateľa požadovať písomné potvrdenie o zavŕšení tej ktorej dohodnutej etapy vykonávania Diela (napríklad, ale nie výlučne protokol o vykonaní predprebierky, preberací protokol po inštalácii Zariadenia a podobne). Formu potvrdenia stanovuje Zhotoviteľ.

Článok III.
Cena diela

3.1 Cena diela kryje náklady na splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa ustanovených Zmluvou. Teda ak je napríklad Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prepravu Zariadenia do miesta určenia, kryje cena aj náklady na jeho balenie a túto prepravu. Colné poplatky a iné náklady, ktoré treba vynaložiť v priamej súvislosti s prevozom Zariadenia cez hranicu colného územia však znáša vždy Objednávateľ.

3.2 Ak nie je dohodnuté inak, je lehota zaplatenie ceny diela 30 dni odo dňa zdaniteľného plnenia podľa bodu 2.2.

3.3 K cene Diela sa pripočíta daň z pridanej hodnoty.

3.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v cenovej ponuke, na základe ktorej bola uzavretá Zmluva, ak zmena ceny nastane na základe zmeny cien vstupov potrebných na vyhotovenie Zariadenia a tieto zmeny nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť. Za zmeny, ktoré nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť, sa považuje navýšenie vstupných cien komponentov použitých v rámci realizácie Zariadenia o viac ako 5% od dátumu akceptovania cenovej ponuky po moment ich reálneho objednania od subdodávateľa Zhotoviteľa. V tomto prípade bude celková cena Zariadenia navýšená o zvýšenie cien komponentov. V prípade navýšenia cien komponentov bude Objednávateľ vždy bezodkladne informovaný Zhotoviteľom o cene vstupov v čase dátumu akceptovania cenovej ponuky ako aj o cene vstupov v čase ich reálneho objednania od subdodávateľa.

Článok IV.
Súčinnosť objednávateľa

4.1 Okrem povinností výslovne dohodnutých v Zmluve je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi aj všetku ďalšiu súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela. Ak Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne ani do 15 dní od písomnej výzvy Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy v iných zákonom ustanovených prípadoch tým nie je dotknuté.

4.2 V prípade Zhotoviteľovho odstúpenia od Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny Diela (myslí sa cena bez dane z pridanej hodnoty). So súhlasom Zhotoviteľa je možné dohodnúť sa aj inak, ak zhotoviteľ nevynaložil na zhotovenie diela všetky náklady, ktoré boli uvažované v zmluve, teda hlavne v prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy skôr ako bolo dielo zhotovené. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že zmluvnú pokutu v uvedenej výške považuje každá z nich za spravodlivú a v súlade s dobrými mravmi a zásadou poctivého obchodného styku. Na vysvetlenie zmluvné strany uvádzajú, že Zariadenie je jedinečným zariadením vyrobeným presne podľa požiadaviek Objednávateľa a zodpovedajúcim jeho špecifickým potrebám. Preto nie je možný ďalší predaj Zariadenia tretej osobe a ani jeho žiadne iné využite. Objednávateľ však v prípade Zhotoviteľovho odstúpenia od Zmluvy môže po zaplatení zmluvnej pokuty požadovať vydanie do odstúpenia zhotovenej časti Zariadenia; náklady s tým spojené znáša sám Objednávateľ.

4.3 Lehoty na vykonanie Diela a iné lehoty, ktoré je Zhotoviteľ povinný pri vykonávaní Diela dodržať neplynú po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorú je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi.

Článok V.
Zodpovednosť za vady

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Zariadenie v momente jeho vykonania Diela a za vady, ktoré sa na ňom vyskytnú v záručnej dobe (ak bola dohodnutá). Záručná doba na zariadenie je 12 mesiacov, ak nie je v ponuke uvedené inak.
5.2 Objednávateľ je povinný oznamovať Zhotoviteľovi vady písomne, pričom je povinný presne špecifikovať rozsah a povahu vady. Objednávateľove nároky z vád zanikajú, ak vadu predpísaným spôsobom neoznámi do desiatich dní odo dňa, kedy sa o nej mohol s vynaložením odbornej starostlivosti dozvedieť. Pri písomnom nahlásení závady v záručnej dobe počas pracovnej doby od 7:00 do 17:00 garantujeme začatie vybavovania reklamácie do 24hod nasledujúceho pracovného dňa.

5.3 Spôsob a lehotu uspokojenia nárokov z vád určí Zhotoviteľ, a to tak, aby to bolo s prihliadnutím na povahu vady v súlade so zásadou poctivého obchodného styku.

Článok VI.
Duševné vlastníctvo

6.1 Všetky práva duševného vlastníctva k Zariadeniu, vrátane jeho softwarovému vybaveniu, plánom, nákresom, výrobným postupom a iným statkom, ktoré sú súčasťou Zariadenia a sú spôsobilé byť predmetom práv duševného vlastníctva (spoločne ďalej len „Duševné vlastníctvo súvisiace so Zariadením“), patria Objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ je oprávnený využívať Duševné vlastníctvo súvisiace so Zariadením len v rozsahu nevyhnutnom na riadne užívanie Zariadenia. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Objednávateľ nesmie vyhotovovať repliky Zariadenia ani akejkoľvek jeho časti, nesmie vyhotovovať kópie jeho softwarového vybavenia, plánov a nákresov a nesmie Zariadenie, akúkoľvek jeho časť, jeho softwarové vybavenie, plány a nákresy sprístupniť tretej osobe.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP majú prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami obdobných všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa. Dojednania zmluvných strán obsiahnuté v cenovej ponuke podľa bodu 1.2 majú prednosť pred týmito VOP.

7.2 Zmluvná strana, ktorá spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností škodu, je povinná ju nahradiť v plnej výške, a to aj vtedy ak je splnenie porušenej povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou.

7.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa okrem prípadov výslovne ustanovených v zákone netýka ani ustanovení o zmluvnej pokute, ochrane dôverných informácií a Duševného vlastníctva súvisiaceho so Zariadením.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah Zmluvy ako aj všetky informácie, ktoré si navzájom poskytli pri jej uzatváraní a plnení, sú dôvernými informáciami.

7.5 Právne vzťahy zmluvných strán sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. 7.6 Právomoc na riešenie sporov zmluvných strán majú súdy Slovenskej republiky

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI

 so sídlom v Bratislave 

pre Bratislavský kraj

 Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

 

sk_SK
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner